fbpx
0 800 302 225 mail@imtdint.org

Положення «Про членський облік та внески» Споживчого Товариства IMTD International

Положення «Про членський облік та внески» (надалі — Положення) Споживчого Товариства «АЙ.ЕМ.ТІ.ДІ.-ІНТЕРНЕШНЛ» (надалі Товариство) розроблене у відповідності до Статуту Товариства та визначає розмір і порядок сплати вступних внесків Товариства.

Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено або скасовано лише Загальними зборами Товариства.

1. Загальні положення

1.1. Сплата вступних внесків є обов’язковою умовою членства в Товаристві.
1.2. Вступні внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, їх розмір не підлягає перегляду
після початку фінансового року.
1.3. Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються фізичними та юридичними особами які подали заяву про вступ до Товариства.
1.4. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Товариства.
1.5. Члени Товариства сплачують вступний внесок при вступі до Товариства.
1.6. Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків здійснює Ревізійна комісія Товариства.
1.7. При добровільному виході або виключенні з членів Товариства вступні внески не повертаються.
1.8. Грошові надходження від внесків членів Товариства використовуються Товариством для реалізації статутної мети, поточної діяльності та завдань Товариства.

2. Вступний внесок.

2.1. Вступні внески сплачуються заявниками до прийняття рішення уповноваженим органом Товариства про прийом заявника в члени Товариства у відповідності до Статуту.
2.2. Підставою для легалізації членства в Товаристві є рішення Правління про прийом в члени Товариства та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.

3. Порядок сплати вступних членських внесків.

3.1. Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним членом Товариства шляхом перерахування коштів через банківські установи України на розрахункові рахунки Територіальних/галузевих Філій (відділень) Товариства.
3.2. Вступний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на основний розрахунковий рахунок Товариства.
3.3. Контроль за своєчасною та повною сплатою членських внесків здійснює Ревізійна комісія Товариства, керівники Філій(відділень) Товариства.
3.4. При сплаті вступних внесків, члени Товариства зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: ”Вступний внесок за членство”.

4. Порядок обліку внесків.

4.1. Суми сплачених внесків фіксуються у бухгалтерському обліку Товариства.
4.2. Керівник Територіальної/галузевої Філії (відділення) Товариства на підставі відомостей бухгалтерського обліку Товариства про сплату внесків, один раз на квартал, до 10 числа, наступного за звітним кварталом місяця, надає відповідні форми Єдиного реєстру членів Територіальної/галузевої Філії (відділення) Товариства до дирекції Товариства.
4.3. Всі відомості про сплату вступних внесків готуються у двох примірниках. Їх підписує Керівник Територіальної/галузевої Філії (відділення) Товариства. Один примірник надсилається до дирекції Товариства, другий – зберігається у справах відповідної Територіальної/галузевої Філії (відділення) Товариства.

5. Порядок розподілу внесків.

5.1. Товариство направляє 50% від отриманої суми всіх внесків членів Товариства на забезпечення поточної діяльності Офіційного представництва Товариства у США.
5.2.Товариство направляє 15%(колективні асоційовані члени — юридичні особи) та відповідно 25%(індивідуальні асоційовані члени — фізичні особи) від отриманої суми внесків членів Товариства, закріплених за Територіальними/галузевими філіями Товариства, для забезпечення їхньої поточної діяльності.
5.3. Товариство направляє 35%(колективні асоційовані члени — юридичні особи) та відповідно 25%(індивідуальні асоційовані члени — фізичні особи) від отриманої суми внесків членів Товариства, на забезпечення поточної діяльності Головного офісу та Центрального апарату управління Товариства. Ці кошти є складовою частиною “Центрального базового бюджету Товариства” і їх використання регулюється окремим Положенням “Про Центральний базовий бюджет Товариства” та затвердженими кошторисами.
5.4. Керівні органи Територіальних/галузевих Філій (відділень) перераховують кошти, отримані з надходжень від членських внесків, з рахунків Філій (відділень) на основний рахунок Товариства не пізніше 3-х (трьох) банківських днів від зарахування коштів на рахунок Філії, за виключенням суми %(відсотків) на забезпечення поточної діяльності Територіальних/галузевих Філій (відділень) згідно п.5.2. цього Положення.
5.5. Керівні органи Територіальних/галузевих Філій (відділень) використовують кошти, отримані з надходжень від членських внесків, відповідно до кошторису Територіальної/галузевої Філії (відділення) затвердженого Правлінням Товариства.

6. Дія положення та інше.

6.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.
6.2. Всі питання, що не врегульовані Статутом Товариства, цим Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України або Статуту Товариства, Загальні збори Товариства зобов’язані невідкладно привести у відповідність до чинного законодавства України або Статуту Товариства норми даного Положення.